Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ДЖЪСТБУК БГ” ООД, наричано по-долу "ДЖЪСТБУК БГ”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн JustBook.bg (наричани по-долу Потребители), от друга.


ДЖЪСТБУК БГ” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК BG205279260, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. Оборище №38, ет 3, ап 81 , имейл адрес: office@justbook.bg телефон: 0886988536


„ДЖЪСТБУК БГ” ООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 428158

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта JustBook.bg (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на JustBook.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.


Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ДЖЪСТБУК БГ” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "ДЖЪСТБУК БГ”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от регистрираните ни потребители.


Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за регистрация на всеки Потребител и за сключването на договора между него и „ДЖЪСТБУК БГ”.


ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяна от „ДЖЪСТБУК БГ” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.


Чл. 2. „ДЖЪСТБУК БГ” предоставя софтуерни, маркетинг и посреднически услуги, достъпни на сайта JustBook.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори.

(2) . „ДЖЪСТБУК БГ” посредничи за сключване на договори между Потребителите и доставчиците на услуга – предимно заведения тип ресторанти, барове, дискотеки, кафенета, сладкарници, бързо хранене и др.


ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 3 (1) „ДЖЪСТБУК БГ” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на JustBook.bg и на IP адреса на Потребителя.


(2) Част от услугите на уебсайта „ДЖЪСТБУК БГ се предоставят на всички потребители без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до: достъп и използване, при спазване на правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информацонни ресурци, достъпни посредством Уебсайта „ДЖЪСТБУК БГ като : начална страница, профил на заведения, оферти и събития. При използването на Уебсайта „ДЖЪСТБУК БГ без регистрация, потребителят изявява съгласие с Общите Условия на „ДЖЪСТБУК БГ.

(3) Част от услугите на уебсайта „ДЖЪСТБУК БГ предоставени от страна на трети лица регистрирани в „ДЖЪСТБУК БГ като заведения тип Дискотеки и Барове са стриктно за лица над 18 години. Това включва функцията клиент да резервира място в дискотека/бар и да добави към своята резервация оферта включваща алкохолни напитки. Чрез натискане на виртуален бутон “Потвърди резервация” потребителите избрали заведение тип бар/дискотека потвърждават че са над 18 годишна възраст.

(3) „ДЖЪСТБУК БГ” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация или идентификация чрез Фейсбук. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията, като например, но не само кое заведение е посетил клиентът, кога го е посетил (в кой ден и час), какъв тип заведение е посетил клиента (колко пъти го е посетил), колко резервации е направил клиентът, кога е последната резервация, какви оферти/събития е закупил, какви промо кодове е използвал, какви директни оферти е използвал, кои маси е запазил и всички детайли около резервацията и избраните масите и др. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „ДЖЪСТБУК БГ”.


Чл. 4 (1) „ДЖЪСТБУК БГ” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „ДЖЪСТБУК БГ” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “ДЖЪСТБУК БГ” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.


Чл. 5 (1) „ДЖЪСТБУК БГ” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „ДЖЪСТБУК БГ”.

(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.


Чл. 6 (1) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „ДЖЪСТБУК БГ”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „ДЖЪСТБУК БГ”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „ДЖЪСТБУК БГ” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “ДЖЪСТБУК БГ” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „ДЖЪСТБУК БГ” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “ДЖЪСТБУК БГ” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.


Чл. 7 (1) При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „ДЖЪСТБУК БГ”.

(2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронната платформа на „ДЖЪСТБУК БГ”.

(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираната от него ДЖЪСТБУК БГ-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „ДЖЪСТБУК БГ”.

(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „ДЖЪСТБУК БГ” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.


Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „ДЖЪСТБУК БГ”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „ДЖЪСТБУК БГ”. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

(2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

ПОРЪЧКА

Чл. 9 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „ДЖЪСТБУК БГ”, за да сключват договор за услуга с „ДЖЪСТБУК БГ”.

(2) Договорът се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от "Джъстбук БГ.


Чл. 10 (1) За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо да се регистрира или идентифицира чрез фейсбук съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата посредством идентифициране с потребителско име и парола.

(2) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение в своят профил, че поръчката му е приета.


ЦЕНИ

Чл. 11 (1) Цените на услугите, предлагани в онлайн платформата, са тези, посочени на уебсайта на „ДЖЪСТБУК БГ” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на услугите са посочени във валутата, посочена на уебсайта на „ДЖЪСТБУК БГ, и включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

(3) ДЖЪСТБУК БГ е само посредник между доставчиците на услугите и Потребителя.


Чл. 12 „ДЖЪСТБУК БГ” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн платформата услугите, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.


Чл. 13 (1) „ДЖЪСТБУК БГ” може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани в онлайн платформата, съгласно българското законодателство и правила, определени от „ДЖЪСТБУК БГ. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща услугите.

(3) Потребителите не могат да комбинират оферта предлагани от заведенията с промоционални кодове предоставени от същите заведения.


ПЛАЩАНЕ

Чл. 14 Когато Потребителят плаща капаро за резервациона услуга предлагана от „ДЖЪСТБУК БГ, той се обвързва с общите условия на сайта отностно правата и задълженията си на използане на платформата. Всяко добровнолно предоставяне на капаро от страна на клиента е невъзвръщаемо във всички случай които включват, но не са ограничени до: отказване на резервацията, неявяване в определения срок, отказване на достъп в заведението поради дрес код, нетрезвено състояние, липса на документ за самоличност или всяка друга преценка от страна на заведението. „ДЖЪСТБУК БГ във формата си на посредник межу клиента и заведението не носи никаква отговорност при възникване на спор отностно оставеното капаро от клиента към заведението. Всички оплаквания отностно предоставеното капаро са следователно пряко насочени към определеното заведението, разгледани и решени от него. Заведението запазва пълно право да задържи или върне предоставеното капаро по свое усмотрение.


Чл. 15 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности.


Чл. 16 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.


Чл. 17 „ДЖЪСТБУК БГ” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „ДЖЪСТБУК БГ”.


ПРАВА И ЗДЪЛЖЕНИЯ


Чл. 18 При резервация в барове и дискотеки, Потребителите са длъжни да спазят посочения час на резервацията. При закъснение повече от 15 минути заведението запазва правото си да предложи мястото на други посетители. При резервация в барове и дискотеки, съгласявайки се с Общите условия на сайта, потребителят потвърждава че е над 18 годишна възраст.

(2) Заведенията запазват право при разминаване между заявения брой на посетителите и реално пристигналите по своя преценка да измени началното място (маса) на резервацията.

(3) Заведенията имат право да изискват задължителна минимална консумация. При неизпълнение на минималната консумация заведението запазва правото си да премести Потребителя или да настани други посетители.

(4) Изображенията за маси, барове, сепарета и други визуални елементи имат за цел да предадат приблизителна представа на клиента къде са позиционирани местата. Размерите на интерактивната карта и всички елементи не са индикатор на реалната им големина в заведението.

(5) Заведението запазва пълни права на контрол върху направените резервации и тяхното разпределение.

(6) Потребителите могат да откажат или променят направената от резервация най-късно до 30 минути преди определеният час за посещението.


Чл. 19 При резервация в ресторанти резервацията на място се пази до посочения от ресторанта час в потвърждението за резервацията. При закъснение повече от 15 минути от посоченият час, заведението запазва правото да откаже резервацията или да настани Потребителя на алтернативна маса.

(2) Ресторантът запазва напълно правото си да предложи алтернативна маса, ако броят на посетители не отговаря точно на броя места на масата.

(3) Изображенията за маси, барове, сепарета и други визуални елементи имат за цел да предадат приблизителна представа на клиента къде са позиционирани местата. Размерът на интерактивната карта и всички й елементи не са индикатор на реалната им големина в заведението. Изображението на столове (или липсата на такова) не отговаря на реалната им бройка на избраното от вас място!

(4) Потребителите могат да откажат или променят направената от резервация най-късно до 30 минути преди определеният час за посещението.


ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 20. “ДЖЪСТБУК БГ полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че “ДЖЪСТБУК БГ не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните Услуги вреди.

Чл. 21 “ДЖЪСТБУК БГ не носи отговорност за наличието и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или генериран при регистрацията му. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на “ДЖЪСТБУК БГ, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

Чл. 22 “ДЖЪСТБУК БГ не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на “ДЖЪСТБУК БГ, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на “ДЖЪСТБУК БГ.

Чл. 23 “ДЖЪСТБУК БГ не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

Чл. 24 “ДЖЪСТБУК БГ не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, предоставено за ползване на Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на артикули, съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта.

Чл. 25 „ДЖЪСТБУК БГ не носи отговорност за действията и бездействието на доставчиците на услуги, както и при за продажбата на алкохолни напитки на лица под 18 г.

Чл. 26 „ДЖЪСТБУК БГ не носи отговорност за недостоверна инфрмация предоставени от трети страни регистрирани като заведения в платформата като точност при изобразяването на интеркативната карта на интериора на заведението, адрес на заведението, град на заведението, дни и часове на работно време, достоверност на снимките от заведението, името на заведението, категорията на заведението, телефоният номер на заведението, менюто на заведението, уеб сайта на заведението и профилите в социалните мрежи на заведението.

Чл. 27 „ДЖЪСТБУК БГ не носи отговорност в случай че заведението предложи маса на клиента различна от локацията която клиента е избрал при онлайн резервацията.

Чл. 28 „ДЖЪСТБУК БГ не носи отговорност в случай че офертите предлагани в заведението са неточни, разпродадени или неналични при посещението на клиента.

Чл. 29 „ДЖЪСТБУК БГ не носи отговрност в случай че събитето организирано от заведението е с недостоверно време, час, локация, изпълнител, цена за вход или е отменено.

Чл. 30 „ДЖЪСТБУК БГ не носи отговорност в случай че лице под 18 години е направило резервация или добавило оферта за алкохолни напитки и в последствие е успяло да влезе в бар/клуб и да вземе своята оферта поради действията или бездействията на този тип заведения регистрирани като доставчици на услуга в сайта www.JustBook.bg.

Чл. 31 „ДЖЪСТБУК БГ не носи отговорност в случай че лице под 18 години е добавило оферта за алокохолни напитки към резервацията си умишлено нарушавайки условията за ползване на www.Justbook.bg , предмет на тези общи условия. Заведенията регистрирани като бизнес потребители в „ДЖЪСТБУК БГ носят пълна отговорност при предоставяне на услугите и проверяване на картата за самоличност при закупуване на алкохолни напитки.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ


Чл. 32. “ДЖЪСТБУК БГ полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че “ДЖЪСТБУК БГ не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните Услуги вреди.

Чл. 33 “ДЖЪСТБУК БГ не носи отговорност за наличието и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или генериран при регистрацията му. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на “ДЖЪСТБУК БГ, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

Чл. 34 “ДЖЪСТБУК БГ не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на “ДЖЪСТБУК БГ, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на “ДЖЪСТБУК БГ.

Чл. 35 “ДЖЪСТБУК БГ не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.Чл. 36. Настоящия раздел определя реда, по който „Джъстбук БГ ООД, събира, записва, организира, структурира, съхранява, адаптира или променя, извлича, консултира, използва, разкрива чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подрежда или комбинира, ограничава, изтрива, унищожава или обработва по друг начин лични данни за целите на своята дейност в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). „ДЖЪСТБУК БГ ООД е вписан в регистъра на администратори на лични данни под номер 428158.

Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно при спазване на следните принципи:

(1) Субектът на данните се информира предварително за обработването на неговите лични данни;

(2) Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;

(3) Личните данни съответстват на целите, за които се събират;

(4) Личните данни трябва да са точни и при необходимост да се актуализират;

(5) Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или не съответстват на целите, за които се обработват;

(6) Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период, не по-дълъг от необходимия, за целите, за които тези данни се обработват.


За да е законосъобразно обработването на данните, трябва да е налице поне едно от следните условия:

(1) Субектът на данните е дал своето съгласие;

(2) Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

(3) Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

(4) Обработването е необходимо, за да се защитят жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;

(5) Обработването е необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес;

(6) Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данни. Целите, за които се обработват лични данни на това основание, трябва да са описани в приложимите известия по защита на данните.Чл. 37. Потребителят е съгласен с обработването, ако изрази това ясно и недвусмислено – чрез изявление или друг потвърждаващ акт. При използването на JustBook.bg Вие заявявате че сте съгласни с полицата за сигурност на даните и приемате използването на бисквити (cookies) съгласно с общите условия на уебсайта.

Чл. 38. “ДЖЪСТБУК БГ има право да събира и използва информация относно потребителите и всяка друга информация, която потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на уебсайта “ДЖЪСТБУК БГ Това включва:

 1. Информация за вашия компютър и вашите посещения на JustBook.bg включително вашият IP адрес, географска локация, тип броузър и неговата версия, операциона система, източник препратил ви към сайта, престой на сайта и страници които сте посетили.

 2. Информация, която сте дали доброволно при регистрирането на сайта

 3. Информация, която сте попълнили когато създавате профила си в уеб сайтa

 4. Информация, която сте предоставили с цел да се присъедните към седмични бюлетин


Чл. 39. Преди да разкриете персонална информация за друг човек, Вие трябва да получите неговото съгласие да споделите тази информация от негово име в съответствие с тези общи условия.

Чл. 40. С приемането на настоящите Общи условия, потребителя се съгласява с обработването на личните му данни за следните цели:


 1. Администрация на уеб сайта и бизнеса.

 2. Персонализиране на уеб сайта за Вас като клиент.

 3. Позволяването да използвате услуги достъпни само за Вас.

 4. Предоставянето на услугите закупени на уеб сайта

 5. Изпращане фактури, изявления или припомняне за плащане от ваша страна.

 6. Изпращане на известия свързани с вашите харесвания и интереси.

 7. Изпращане на комуникация, която няма маркетинг цел.

 8. Изпращане на бюлетин, за които можете да се откажете по всяко време.

 9. Предоставяне на трети страни със статистическа информация относно потребителите на уеб сайта, но тези трети страни няма да могат да идентифицират индивидуалния потребител от предоставената информация.

 10. Изпращане на директния маркетинг отностно JustBook.bg или внимателно подбрани трети страни, които мислим че могат да са ви в интерес. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до “ДЖЪСТБУК БГ на посочените адрес или e-mail за контакти.

 11. За подържане на сигурноста на уеб сайта и предотвратяване на измами.

 12. Потвърждението на спазването на правилата и условията, регулиращи използването на уебсайта “ДЖЪСТБУК БГ.

 13. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “ДЖЪСТБУК БГ.Чл. 41. Всеки регистриран потребител чрез своите потребителско име и парола има достъп до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от “ДЖЪСТБУК БГ.

Чл. 42. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при сключване на договора, “ДЖЪСТБУК БГ ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Чл. 43. “ДЖЪСТБУК БГ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите при които потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

Чл. 44. “ДЖЪСТБУК БГ полага дължима грижа да предпазва вашите финансови транзакции през уеб сайта с криптирана технология предоставена от Epay.

Чл. 45. При приемането на общите условия Вие потвърждавате че сте съгласни с факта че трансмисията на информация в интеренет пространството е по същество несигурно и опасно, и JustBook.bg не може да гарантира сигурноста на информацията в интернет.

Чл. 46. При приемането на общите услогия Вие потвърждавате че сте съгласни да пазите вашата парола конфиденциална и да не я споделяте с трети лица. “ДЖЪСТБУК БГ никога няма да поискаме вашата парола (освен когато се вписвате във Вашия профил и въвеждата паролата в предопределеното за нея поле).

Чл. 47. “ДЖЪСТБУК БГ се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за потребителя или полчваните от него услуги и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 1. това е предвидено в настоящите Общи условия или потребителят е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;

 2. това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на “ДЖЪСТБУК БГ;

 3. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

 4. информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на “ДЖЪСТБУК БГ за дейности по администриране.

 5. други посочени в закона случаи.


Чл. 48. “ДЖЪСТБУК БГ полага дължима грижа да не пази лична инфромацията която събира за период по дълъг от нужният за предоставяне на услугите предмет на тези общи условия. “ДЖЪСТБУК БГ запазва правото си да пази документи (включително електронни документи), съдържащи персонална информация в по-дълъг период в следните ситуации:

 1. В случай че се изисква от законодателството на Република България.

 2. Ако информацията е нужна в случай на процедури в съда.

 3. В случай че трябва да защитим правата на “ДЖЪСТБУК БГ или да споделим информацията на други за цел на опазване от измами или намаляването на риска за осъществяването им.

Чл. 49. “ДЖЪСТБУК БГ съдържа хиперлинкове и информация от уеб сайтове от трети страни. “ДЖЪСТБУК БГ няма контрол и не поема отговорност отностно трети страни за опазване на лични данни.

Чл. 50. “ДЖЪСТБУК БГ използва “бисквити” (cookies). "Бисквитка" е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се връща обратно на сървъра всеки път, когато браузърът поиска страница от сървъра.

Чл. 51. Бисквитките обикновено не съдържат информация, която лично идентифицира потребител, но личната информация, която съхраняваме за Вас, може да бъде свързана с информацията, съхранявана в и получена от "бисквитките".

Чл. 52. Вие можете да откажете да получавате бисквити, но това би се отразило негативно на използваемостта на уеб сайта. Ако блокирате бисквитите Вие може да нямате достъп до някои от функциите на уеб сайта.

Чл. 53. Вие можете да изтриете бисквитите, но това би се отразило негативно на използваемостта на много уеб сайтове.

  1. Вашите права във връзка с личните Ви данни:

 • Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас, и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка.

 • Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас.

 • Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. Също така имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка.

 • Възражение срещу обработка: в случаите, които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка.

 • Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване.

 • Преносимост на данните: това право е ограничено до случаите, когато данните са ни предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице.


Всеки потребител има право да подаде жалба до надзорния орган ако смята, че личните му данни се обработват в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително Общия регламент относно защитата на данните и Закона за защита на личните данни. В Р България надзорния орган е Комисията за защита на личните данни.
ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 54 „ДЖЪСТБУК БГ” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.


ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 55 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „ДЖЪСТБУК БГ” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ДЖЪСТБУК БГ” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ДЖЪСТБУК БГ”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

(3) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ДЖЪСТБУК БГ”, „ДЖЪСТБУК БГ” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(4) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от „ДЖЪСТБУК БГ” услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „ДЖЪСТБУК БГ” за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „ДЖЪСТБУК БГ” и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

(5) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „ДЖЪСТБУК БГ”.


Чл. 56 (1) „ДЖЪСТБУК БГ” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) „ДЖЪСТБУК БГ” има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на „ДЖЪСТБУК БГ” върху съдържащите се на уебсайта му елементи - обекти на интелектуална собственост.

(3) „ДЖЪСТБУК БГ” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в потребителския профил на Потребителя. „ДЖЪСТБУК БГ” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 57 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „ДЖЪСТБУК БГ” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

(2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от „ДЖЪСТБУК БГ” услуги.

(3). При прекратяване на договора „ДЖЪСТБУК БГ” дезактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата за достъп до него.


Чл. 58. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.


Чл. 59. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.


СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 60 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.


ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 61 (1) „ДЖЪСТБУК БГ” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „ДЖЪСТБУК БГ” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.


ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 62. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.